เฉวียงวาสม.; อินทร์ม่วงอ. Water Supply Treatment Plant Operation and Water Quality in Wangtong Sub-district, Nawang District, Nong Bua Lam Phu Province. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 6, n. 1, p. 47-60, 3 เม.ย. 2018.