ปินะถา ช.; บัญชรหัตถกิจ พ. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึÉง. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 29–36, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118229. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.