โพธิ์ขีิ. การป้องกันอันตรายจากไฟย้อนกลับในงานเชื่อมแก๊ส. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 6, n. 1, p. 1-10, 3 เม.ย. 2018.