เศรษฐีธรรมด.; นาถะพินธุก.; นามแก้วจ.; จันทราภ. สถานการณ์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 6, n. 2, p. 154-159, 3 เม.ย. 2018.