จมูศรี ส.; วงศ์พนารักษ์ น. ความยั่งยืนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 146–153, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118221. Acesso em: 10 ธ.ค. 2022.