โล่วิรกรณ์ ส.; มุกตพันธ์ เ.; ภาโนมัย ณ.; พลางวัน จ.; รัตนทิพย์ ศ. การบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 62–68, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118192. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.