คงทองพ.; พลบำรุงส.; เซี่ยงใช่ส.; ดวงกุณาข.; ชายพระอินทร์ฐ.; วงษ์กลางว. การเลือกใช้นวัตกรรมปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลาย: กรณีศึกษาประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 5, n. 2, p. 75 - 82, 3 เม.ย. 2018.