กาสีวงศ์ว.; คงธนชโยส.; เฉนียงส. การสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 5, n. 2, p. 65 - 74, 3 เม.ย. 2018.