ลากวงษ์ ป.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. คุณภาพของการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 55–64, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118173. Acesso em: 4 ธ.ค. 2022.