ภิราล้ำ บ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ.; ประภาศิริ ป. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 45–54, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118167. Acesso em: 4 ธ.ค. 2022.