จันเทพ ป.; นาถะพินธุ ก. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1–12, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118079. Acesso em: 8 ธ.ค. 2022.