คงนุรัตน์เ.; บุญยะลีพรรณส. พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มีปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีใน กระแสเลือดระหว่าง 51-1,000 copies/ml ในโรงพยาบาลชุมชน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 6, n. 3, p. 140-147, 3 เม.ย. 2018.