กุจะพันธ์จ.; พรหมเทศส.; คำสะอาดศ.; สุวรรณรุ่งเรืองก.; เวียงนนท์ส. การดื่มกาแฟหรือชากับการตายด้วยโรคเบาหวาน: การศึกษาระยะยาวไปข้างหน้า จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 6, n. 3, p. 110-115, 3 เม.ย. 2018.