สารการพ. (2021). บทบรรณาธิการ (Editor Note). วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 14(1). ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245760