ดีสุรกุลอ. (2020). คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1). ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/241132