นานอกม., & เจริญธัญรักษ์เ. (2020). พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1), 48-59. ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/210185