ภานุรักษ์ ก., ไพลกลางศ., & ศรีธราพิพัฒน์ฐ. (2020). การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1), 67-78. ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/178949