บุญทีก., รัมย์ประโคนเ., กองทองพ., & มุสิกะพงศ์พ. (2020). ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศในโรงเลี้ยงสุกร: กรณีศึกษา โรงเลี้ยงสุกรในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1), 12-21. ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/171278