กิจบำรุงรัตน์เ. (2019). การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขนต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1), 79-87. ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/164614