ทรงพันธุ์น., พฤกธาราธิกุลว., & ชายเกลี้ยงส. (2020). ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1), 60-66. ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145341