ยั่งยืนส., & มหาวีรวัฒน์อ. (2020). การรับรู้ความกลมเกลียวในชุมชนกับการใช้สารเสพติดของผู้เข้าบำบัดยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, 13(1), 1-11. ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136143