(1)
สมบัติโชติสิน อ.; ภาโนมัย ณ. . .; แสนไชยสุริยา ภ. . พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย. KKU J for Pub Health Res 2021, 14, 90-110.