(1)
สกุลคู พ. . .; สารการ พ. .; โสฬสจินดา ก.; ดีสุรกุล อ.; ตั้งใฝ่คุณธรรม อ. .; กีรติวรสกุล ช. . เสวนาวิชาการ “ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ทางออกและแนวทางการจัดการ แนวทางป้องกัน และฝุ่นจิ๋วในสถานการณ์ปัจจุบัน”. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 1-6.