(1)
สารการ พ. หน้าปกวารสาร. KKU J for Pub Health Res 2021, 14.