(1)
หอมทอง ส.; จิระพรกุล ช.; มณีนิล เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2020, 14, 57-66.