(1)
สุขประดิษฐ์ ด.; เจริญธัญรักษ์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. KKU J for Pub Health Res 2020, 14, 9-17.