(1)
ปาทาน ณ.; จิระพรกุล ช.; มณีนิล เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรค อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 94-105.