(1)
ยุระศรี ท.; เจริญธัญรักษ์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา. KKU J for Pub Health Res 2020, 14, 29-36.