(1)
อาจแก้ว ก.; ชายเกลี้ยง ส.; พฤกษ์ธาราธิกูล ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น. KKU J for Pub Health Res 2020, 14, 57-68.