(1)
Lorvansay, A.; มุกตพันธุ์ เ. . ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มพนักงานของรัฐ เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 70-80.