(1)
ติยะบุตร อ.; กมลเลิศ ส. .; บัณเย็น ร. . . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 50-59.