(1)
ดีสุรกุลอ. คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ. KKU J for Pub Health Res 2020, 13.