(1)
สารการ พ. ปกหน้า. KKU J for Pub Health Res 2020, 13.