(1)
เศรษฐบุญ ร.; ตัญตรัยรัตน์ พ. .; จังโกฏิ ฤ. . . ปัจจัยและประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากกิจกรรมซักล้างโดยการตกตะกอนด้วยสารส้ม. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 23-30.