(1)
ตุ้มนาค ป.; สิงห์นารายณ์ อ.; ตันปาสิริพัฒน์ ป.; บุญแก้ว อ.; สวยสมบูรณ์ น.; วิวัฒน์วิทยา ป. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 14-22.