(1)
ดีสุรกุลอ. บทบรรณาธิการ. KKU J for Pub Health Res 2019, 11.