(1)
ทับทิมหิน ส.; ลิมปิทีปราการ ป.; งานฉมัง ฐ.; บุญขาว ล.; เหลาสุภาพ ก. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. KKU J for Pub Health Res 2020, 14, 1-8.