(1)
ทับทิมหินส.; ลิมปิทีปราการป.; งานฉมังฐ.; บุญขาวล.; เหลาสุภาพก. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. KKU J for Pub Health Res 2020, 14, 1-8.