(1)
พันมานิมิตร ร. .; จีระออน ก. .; ทองสีนวล อ. .; จิตรภิรมย์ ก. การสำรวจเส้นทางหนีไฟ และคำนวณระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 90-98.