(1)
ดีสุรกุลอ. ปกหน้าใน และสารบัญ. KKU J for Pub Health Res 2019, 13.