(1)
เปรื่องปรีชาศักดิ์ ผ.; จังโกฏิ ฤ. . .; ตัญตรัยรัตน์ พ. .; คำสอง เ. . การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 34-43.