(1)
ปานเพ็ชร ต.; ดวงสงค์ ร. .; หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ น. . ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการพอกเข่าสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ในคลินิกหมอครอบครัววัดหนองแวง เทศบาลเมืองขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 24-33.