(1)
นาเมือง อ.; บัญชรหัตถกิจ พ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ในการป้องกันโรคอ้วนของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 78-89.