(1)
เสาะเห็ม ว.; บัญชรหัตถกิจ พ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตร่วมกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 44-55.