(1)
นานอก ม.; เจริญธัญรักษ์ เ. . . พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 48-59.