(1)
นานอกม.; เจริญธัญรักษ์เ. พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 48-59.