(1)
ทองภูธรณ์ ภ.; โล่วิรกรณ์ ส. . พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 22-32.