(1)
เจริญคุณ ส.; ศรีฤาชา ช. . สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 69-77.