(1)
ทีงาม ธ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 33-40.