(1)
ขาวเจริญ ภ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 88-96.